วิธีการสอบใบขับขี่

วิธีการสอบใบขับขี่

คุณสมบัติของผู้ขอสอบใบขับขี่

 1. มีอายุครบ 18 ปีบริบูรณ์
 2. มีความรู้ ความสามารถในการขับรถ
 3. มีความเข้าใจในข้อบังคับการเดินรถตามพระราชบัญญัติรถยนต์ และ ตามกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก
 4. ไม่เป็นผู้มีร่างกายพิการจนนำให้เห้นได้ว่าไม่สามารถขับรถได้
 5. ไม่มีโรคประจำตัวที่ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเห็นว่าอาจเป็นอันตรายขณะขับรถและไมเป็นบุคลวิกลจริต
 6. ไม่เป็นผู้ถูกเพิกถอนใบขับขี่โดยกรมการขนส่งทางบกมาก่อน

เอกสารประกอบคำขอสอบใบขับขี่

 1. บัตรประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนาในกรณี ชาวต่างชาติ ให้ยื่นใบสำคัญบัตรประจำตัวคนต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง (PASSPORT) พร้อมสำเนา และใบสำคัญถิ่นที่อยู่หรือใบอนุญาติการทำงาน (WORK PERMIT)
 2. ใบรับรองแพทย์ สำหรับสอบใบขับขี่ อายุไม่เกิน 30 วัน นับจากวันออก จนถึงวันยื่นคำขอ

ขั้นตอนการสมัครสอบใบขับขี่

 1. อบรมเกี่ยวกับวินัยจราจร การใช้รถใช้ถนน ประมาณ 4 ชม. สามารถเลือกอบรมกับกรมการขนส่งทางบก หรือ อบรมกับสถาบันการศึกษาที่ทำการตกลงร่วมกัน (MOU)ในการให้บริการอบรมจองคิวอบรมกับกรมการขนส่งทางบก ได้ทั้ง จองคิวด้วยตัวอง, ทางโทรศัพท์ และผ่านทางเวปไซท์ (E-Booking)
  • จองคิวผ่านทางโทรศัพท์ 02-2718888 ต่อ 4201-4 หรือ โทร.1584
  • จองคิวผ่านทางเวปไซท์ของกรมการขนส่งทางบก คลิ๊กที่นี่ http://www.dlt.go.th/th/index.php?option=com_content&view=article&id=3518 จองคิวอบรมกับสถาบันการศึกษา มีหลายสถาบันการศึกษาที่ร่วม และมี รอบในการอบรมบริการทุกวัน ยกเว้น วันหยุดราชการ
 2. สอบสมรรถภาพร่างกาย และ สอบทฤษฎีทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
  • ทดสอบการมองเห็นสี(ตาบอดสี) ที่จำเป็นในการขับรถ
  • ทดสอบปฏิกิริยาตอบสนองในการขับรถ
  • ทดสอบความลึกของสายตา
  • ทดสอบความกว้างของสายตา
  • ทดสอบข้อเขียนผ่านระบบ Electronic Examination (E-exam)
 3. สอบปฏิบัติ (สอบขับรถยนต์)การทดสอบขับรถยนต์ให้ใช้ท่าทดสอบ ดังนี้

  ท่าที่ 1 การขับรถเดินหน้าและถอยหลังในทางตรง
  ท่าที่ 2 การขับรถเดินหน้าและหยุดเทียบทางเท้า
  ท่าที่ 3 การขับรถถอยหลังเข้าจอดและออกจากช่องว่างด้านซ้าย

  การขอสอบใบขับขี่ จะต้องผ่านขั้นตอนที่ 1) ถึง 3) เมื่อสอบผ่านครบทุกขั้นตอน ภายใน 90 วัน นับจากวันยื่นคำขอ สามารถขอรับใบขับขี่กับกรมการขนส่งทางบกได้ ไม่สามารถข้ามขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งได้ เนื่องจากเป็นข้อกำหนดของทางกรมการขนส่งทางบก